Фінансова звітність 2013 (рік)

Звіт про власний капітал за 2013 рік

Стаття Код рядка
Зареєстро-
ваний капітал
Капітал
у дооцін-
ках
Додатко-
вий капітал
Резерв-
ний капітал
Нерозпо-
ділений
прибуток (непокри-
тий збиток)
Неоплачен
ий капітал                                          
Вилучений капітал
          Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000                
Коригування:                                     Зміна облікової політики 4005                
Виправлення помилок 4010                
Інші зміни 4090                
Скоригований залишок на початок року 4095                
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100         689     689
Інший сукупний дохід за звітний період 4110                
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111                
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112                
Накопичені курсові різниці 4113                
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114                
Інший сукупний дохід 4116                

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди)

4200                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205                
Відрахування до резервного капіталу 4210                
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215                
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220                
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225                

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240 500 000                       500 000  
  
   
Погашення заборгованості з капіталу 4245     1 358     5 495    6 853

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260                
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265                
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270                
Вилучення частки в капіталі 4275                
Зменшення номінальної вартості акцій 4280                
Інші зміни в капіталі 4290         -57     -57
Інші зміни в капіталі 4291                
Разом змін у капіталі  4295 500 000   1 358   632 - 409 505   7 485

Залишок 

на кінець року

4300 500 000   1 358   632 - 409 505   7 485

 

Баланс
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
станом на 31 грудня 2013 року

Актив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Необоротні  активи      
Нематеріальні активи 1000    
      первiсна вартiсть 1001    
      накопичена амортизація  1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005    
Основні засоби 1010    
     первiсна вартiсть 1011   1
     знос  1012   1
Інвестиційна нерухомість 1015    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

   
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030   2 008
     інші фінансові інвестиції 1035    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045    
Iншi необоротнi активи 1090    
Усього за роздiлом I 1095   2 008
II. Оборотні активи      
Запаси 1100    
Поточні біологічні активи 1110    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     за виданими авансами 1130    
     з бюджетом 1135    
          у тому числі з податку на прибуток 1136    
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140   168
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155   5 325
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти  1165   6
     Рахунки в банках 1167   6
Витрати майбутніх періодів 1170    
Інші оборотні активи 1190    
Усього за роздiлом II 1195   5 499
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200    
Баланс 1300   7 507

 

Пасив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400    500 000
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410   1 358
     Емісійний дохід 1411   1 358
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (            ) 632
Неоплачений капітал 1425 (            ) (494 505)
Вилучений капітал 1430 (            ) (            )
Усього за розділом І 1495   7 485
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов'язання 1500    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520    
     Благодійна допомога 1526    
Усього за розділом ІІ 1595    
III. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600    
Поточна кредиторська заборгованість за:      
     довгостроковими зобов'язаннями 1610    
     товари, роботи, послуги 1615    
     розрахунками з бюджетом 1620    
          у тому числі з податку на прибуток 1621    
     розрахунками зі страхування 1625    
     розрахунками з оплати праці 1630    
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645   22
Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Інші поточні зобов'язання 1690    
Усього за роздiлом IІІ 1695   22
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700    
Баланс                                                                                                1900   7 507

 

ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

Показник Значення  показника
  31.12.2012 31.12.2013
1 2 3
Коефіцієнт ліквідності - 0,27273
Коефіціент абсолютної ліквідності - 0,27273
Коефіцієнт покриття - 249,95455
Коефіцієнт загальної ліквідності  - 249,95455
Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії) - 0,99707
Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіціент фінансового ризику; фінансування) - 0,00294
Чистий оборотний капітал (тис. грн.) - 5477
Коефіцієнт рентабельності активів - 0,01141
Коефіцієнт фінансової стабільності - 340,22727
Коефіціент забезпеченості власними оборотними засобами - 0,996
 

 

Звіт про фінансові результати 
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 2013 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року 

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000    
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050    
Валовий :      
      прибуток 2090    
      збиток 2095    
Інші операційні доходи  2120    
Адміністративні витрати 2130 (  83  ) (       )
Витрати на збут 2150    
Інші операційні витрати 2180    
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток 2190    
     збиток 2195 (  83  ) (       )
Доход від участі в капіталі 2200 604  
Інші фінансові доходи 2220 168  
Інші доходи 2240    
Втрати від участі в капіталі 2255 (       ) (       )
Інші витрати 2270 (       ) (       )
Фінансовий результат до оподаткування:      
     прибуток 2290 689  
     збиток 2295 (       ) (       )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300    
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування                     2305    
Чистий фінансовий результат:        
     прибуток       2350   689  
     збиток 2355 (       ) (       )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код рядка   За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400    
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405    
Накопичені курсові різниці 2410    
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств           2415    
Інший сукупний дохід 2445    
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450    
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455    
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460    
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 689  

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код  рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Матеріальні затрати    2500    
Витрати на оплату праці   2505    
Відрахування на соціальні заходи                                                   2510    
Амортизація 2515 1  
Інші операційні витрати                                                                   2520 82  
Разом                                                                                                                      2550 83  

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника Код  рядка      За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 756 235  
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 756 235  
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0,39  
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                          2615 0,39  
Дивіденди на одну просту акцію 2650  
 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р.

Стаття Код рядка

За звітний

період  

За аналогічний період попереднього року

1 2                                3                                  

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності                     
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000    
Повернення податків і зборів 3005    
у тому числі податку на додану вартість 3006    
Цільового фінансування 3010    
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011    
Надходження авансів від покупців і замовників 3015    
Надходження від повернення авансів 3020    
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025    
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)   3035    
Надходження від операційної оренди 3040    
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045    
Надходження від страхових премій 3050    
Надходження фінансових установ від повернення   позик 3055    
Інші надходження 3095    
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 (          60             ) (                            )
Праці 3105 (                            ) (                            )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (                            ) (                            )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (          57              ) (                            )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (          57              ) (                            )
Витрачання на оплату авансів 3135 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (                            ) (                            )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (                            ) (                            )
Інші витрачання 3190 (             2             ) (                            )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - 119  
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200    
необоротних активів 3205    
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215    
дивідендів 3220    
Надходження від деривативів 3225    
Надходження від погашення позик 3230    
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235    
Інші надходження 3250    
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 (         1 404         ) (                            )
необоротних активів 3260 (             1             ) (                            )
Виплати за деривативами 3270 (                            ) (                            )
Витрачання на надання позик 3275 (           5 323        ) (                            )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 (                            ) (                            )
Інші платежі 3290 (                            ) (                            )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6 728  
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження від:      
Власного капіталу 3300 6 853  
Отримання позик 3305    
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310    
Інші надходження 3340    
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 (                            ) (                            )
Погашення позик 3350 (                            ) (                            )
Сплату дивідендів 3355 (                            ) (                            )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (                            ) (                            )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (                            ) (                            )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 (                            ) (                            )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 (                            ) (                            )
Інші платежі 3390 (                            ) (                            )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 6 853  
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6  
Залишок коштів на початок року 3405    
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410    
Залишок коштів на кінець року 3415 6