Фінансова звітність 2014 (рік)

Баланс
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
станом на 31 грудня 2014 року

Актив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Необоротні  активи      
Нематеріальні активи 1000 - -
      первiсна вартiсть 1001 - -
      накопичена амортизація  1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 1 1
     знос  1012 1 1
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

   
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 2 008 -
     інші фінансові інвестиції 1035 - 620
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 2 008 620
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     за виданими авансами 1130 - -
     з бюджетом 1135 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 168 429
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 325 21 641
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти  1165 6 2
     Рахунки в банках 1167 6 2
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 5 499 22 072
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 7 507 22 692

 

Пасив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400  500 000  500000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 1 358 5 604
     Емісійний дохід 1411 1 358 5 604
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 632 2 557
Неоплачений капітал 1425 (494 505) (484954)
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за розділом І 1495 7 485 22 667
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
     Благодійна допомога 1526 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - -
III. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:      
     довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
     товари, роботи, послуги 1615 - -
     розрахунками з бюджетом 1620 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
     розрахунками зі страхування 1625 - -
     розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 22 25
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 - -
Усього за роздiлом IІІ 1695 22 25
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
Баланс                                                                                                1900 7 507 22 692

 

Звіт про фінансові результати 
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 2014 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року 

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -
Валовий :      
      прибуток 2090 - -
      збиток 2095 - -
Інші операційні доходи  2120 - -
Адміністративні витрати 2130 (323) (83)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток 2190 - -
     збиток 2195 (323) (83)
Доход від участі в капіталі 2200 - 604
Інші фінансові доходи 2220 4 256 168
Інші доходи 2240 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 (2 008) -
Інші витрати 2270 - -
Фінансовий результат до оподаткування:      
     прибуток 2290 1 925 689
     збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування                     2305 - -
Чистий фінансовий результат:        
     прибуток       2350   1 925 689
     збиток 2355 - -

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код рядка   За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств           2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 925 689

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код  рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Матеріальні затрати    2500 - -
Витрати на оплату праці   2505 - -
Відрахування на соціальні заходи                                                               2510 - -
Амортизація 2515 - 1
Інші операційні витрати                                                                            2520 323 82
Разом                                                                                                                       2550 323 83

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника Код  рядка      За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 12047234 1756235
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 12047234 1756235
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0,16 0,39
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                          2615 0,16 0,39
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -
 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.

Стаття Код рядка

За звітний

період  

За аналогічний період попереднього року

1 2                                3                                  

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності                     
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000    
Повернення податків і зборів 3005    
у тому числі податку на додану вартість 3006    
Цільового фінансування 3010    
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011    
Надходження авансів від покупців і замовників 3015    
Надходження від повернення авансів 3020 7  
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025    
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)   3035    
Надходження від операційної оренди 3040    
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045    
Надходження від страхових премій 3050    
Надходження фінансових установ від повернення   позик 3055    
Інші надходження 3095    
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 (          319            ) (              60          )
Праці 3105 (                            ) (                            )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (                            ) (                            )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (                            ) (             57          )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (                            ) (             57          )
Витрачання на оплату авансів 3135 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (                            ) (                            )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (                            ) (                            )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (                            ) (                            )
Інші витрачання 3190 (             6             ) (             2             )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - 318 - 119
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200    
необоротних активів 3205    
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215 3995  
дивідендів 3220    
Надходження від деривативів 3225    
Надходження від погашення позик 3230 14733  
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235    
Інші надходження 3250    
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 (          620           ) (         1 404         )
необоротних активів 3260 (                            ) (             1             )
Виплати за деривативами 3270 (                            ) (                            )
Витрачання на надання позик 3275 (        31 051         ) (           5 323        )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 (                            ) (                            )
Інші платежі 3290 (                            ) (                            )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -12 943 -6 728
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження від:      
Власного капіталу 3300 13 257 6 853
Отримання позик 3305    
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310    
Інші надходження 3340    
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 (                            ) (                            )
Погашення позик 3350 (                            ) (                            )
Сплату дивідендів 3355 (                            ) (                            )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (                            ) (                            )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (                            ) (                            )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 (                            ) (                            )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 (                            ) (                            )
Інші платежі 3390 (                            ) (                            )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 13 257 6 853
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -4 6
Залишок коштів на початок року 3405 6  
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410    
Залишок коштів на кінець року 3415 2 6

 

Звіт про власний капітал за 2014 рік

Стаття Код рядка
Зареєстро-
ваний капітал
Капітал
у дооцін-
ках
Додатко-
вий капітал
Резерв-
ний капітал
Нерозпо-
ділений
прибуток (непокри-
тий збиток)
Неопла-
чений капітал           
Вилучений капітал
          Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 500 000   1 358   632 -494 505   7 485
Коригування:                                     Зміна облікової політики 4005                
Виправлення помилок 4010                
Інші зміни 4090                
Скоригований залишок на початок року 4095 500 000   1 358   632 -494 505   7 485
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100         1 925      1 925
Інший сукупний дохід за звітний період 4110                
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111                
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112                
Накопичені курсові різниці 4113                
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114                
Інший сукупний дохід 4116                

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди)

4200                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205                
Відрахування до резервного капіталу 4210                
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215                
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220                
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225                

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240                
Погашення заборгованості з капіталу 4245     3 706     9 551   13 257

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260                
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265                
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270                
Вилучення частки в капіталі 4275                
Зменшення номінальної вартості акцій 4280                
Інші зміни в капіталі 4290                
Інші зміни в капіталі 4291                
Разом змін у капіталі  4295     3 706   1 925 9 551   15 182

Залишок 

на кінець року

4300 500 000   5 064   2 557 -484 954   22 667

 

ФІНАНСОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

Показник Значення  показника
  31.12.2012 31.12.2013
1 2 3
Коефіцієнт ліквідності 0,27273 0,08
Коефіціент абсолютної ліквідності 0,27273 0,08
Коефіцієнт покриття 249,95455 882,88
Коефіцієнт загальної ліквідності  249,95455 882,88
Коефіцієнт фінансової стійкості(платоспроможності, автономії) 0,99707 0,9989
Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіціент фінансового ризику; фінансування) 0,00294 0,0011
Чистий оборотний капітал (тис. грн.) 5477 22047
Коефіцієнт рентабельності активів 0,01141 0,03187
Коефіцієнт фінансової стабільності 340,22727 906,68
Коефіціент забезпеченості власними оборотними засобами 0,996 0,99887