Фінансова звітність 2017 (рік)

Баланс
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
станом на 31 грудня 2017 року

Актив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Необоротні  активи      
Нематеріальні активи 1000 - -
      первiсна вартiсть 1001 - -
      накопичена амортизація  1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 0 0
     первiсна вартiсть 1011 1 1
     знос  1012 1 1
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

   
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 10 070 52 607
     інші фінансові інвестиції 1035 1 730  
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 11 800 52 607
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     за виданими авансами 1130 - -
     з бюджетом 1135 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 2 318 7
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 40 508 53
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти  1165 1 13
     Рахунки в банках 1167 1 13
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 42 827 73
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 54 627 52 680

 

Пасив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
 періоду 
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400  500000  500000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 7 697 7 839
     Емісійний дохід 1411 7 697 7 839
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 28 236 25 956
Неоплачений капітал 1425 (481 481) (481403)
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за розділом І 1495 54 452 52 392
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
     Благодійна допомога 1526 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - -
III. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:      
     довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
     товари, роботи, послуги 1615 - -
     розрахунками з бюджетом 1620 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
     розрахунками зі страхування 1625 - -
     розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 108 235
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 67 53
Усього за роздiлом IІІ 1695 175 288
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
Баланс                                                                                  1900 54 627 52 680

 

Звіт про фінансові результати 
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 2017 рік


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року 

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -
Валовий :      
      прибуток 2090 - -
      збиток 2095 - -
Інші операційні доходи  2120 1 827 4 564
Адміністративні витрати 2130 (664) (488)
Витрати на збут 2150 () ()
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток 2190 1 163 4 076
     збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 2200 3 522 5 776
Інші фінансові доходи 2220 2 932 9 904
Інші доходи 2240 138 -
Втрати від участі в капіталі 2255 (8 598) ( )
Інші витрати 2270 (1 437) ( )
Фінансовий результат до оподаткування:      
     прибуток 2290 0 19 756
     збиток 2295 (2 280) (0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування                     2305 - -
Чистий фінансовий результат:        
     прибуток       2350   0 19 756
     збиток 2355 (2 280) (0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код рядка   За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств           2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 280 19 756

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код  рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Матеріальні затрати    2500 1 3
Витрати на оплату праці   2505 - -
Відрахування на соціальні заходи                                                               2510   3
Амортизація 2515    
Інші операційні витрати                                                                            2520 663 482
Разом                                                                                                                       2550 664 488

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника Код  рядка      За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 18 527 783 18 429 011
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18 524 783 18 429 011
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -0,12308 1,00955
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                          2615 -0,12308 1,00955
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

 

Звіт про власний капітал за 2017 рік

Стаття Код рядка
Зареєстро-
ваний капітал
Капітал
у дооцін-
ках
Додатко-
вий капітал
Резерв-
ний капітал
Нерозпо-
ділений
прибуток (непокри-
тий збиток)
Неопла-
чений капітал           
Вилучений капітал
          Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 500 000   7 697   28 236 -481481   54452
Коригування:                                     Зміна облікової політики 4005                
Виправлення помилок 4010                
Інші зміни 4090                
Скоригований залишок на початок року 4095 500 000   7 697   28 236 -481481   54452
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100         -2 280      -2280
Інший сукупний дохід за звітний період 4110                
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111                
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112                
Накопичені курсові різниці 4113                
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114                
Інший сукупний дохід 4116                

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди)

4200                
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205                
Відрахування до резервного капіталу 4210                
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215                
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220                
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225                

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240                
Погашення заборгованості з капіталу 4245     142     78   220

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

4260                
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265                
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270                
Вилучення частки в капіталі 4275                
Зменшення номінальної вартості акцій 4280                
Інші зміни в капіталі 4290                
Інші зміни в капіталі 4291                
Разом змін у капіталі  4295     142   -2280 78   -2060

Залишок 

на кінець року

4300 500 000   7 839   25 956 -481403   52392
 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.

Стаття Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 2  3    

                    4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності                     
Надходження від:      
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000    
Повернення податків і зборів 3005    
у тому числі податку на додану вартість 3006    
Цільового фінансування 3010    
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011    
Надходження авансів від покупців і замовників 3015    
Надходження від повернення авансів 3020    
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025    
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)   3035 6 391  
Надходження від операційної оренди 3040    
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045    
Надходження від страхових премій 3050    
Надходження фінансових установ від повернення   позик 3055    
Інші надходження 3095    
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 (    442   ) (              438          )
Праці 3105 (             ) (                              )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (             ) (               3              )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (             ) (               3              )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (             ) (                              )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (             ) (                              )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (             ) (                              )
Витрачання на оплату авансів 3135 (             ) (                              )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (             ) (                              )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (             ) (                              )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (             ) (                              )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (             ) (                              )
Інші витрачання 3190 (             ) (                           )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 949 - 444
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності      
Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200 110  
необоротних активів 3205    
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215 5 243 11 582
дивідендів 3220    
Надходження від деривативів 3225    
Надходження від погашення позик 3230 72 772 32 828
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235    
Інші надходження 3250    
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 (             ) (                             )
необоротних активів 3260 (             ) (                              )
Виплати за деривативами 3270 (            ) (                              )
Витрачання на надання позик 3275 ( 42 422) (           35 275       )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 (41 860 ) (             9 232        )
Інші платежі 3290 (             ) (                            )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6 157 -97
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності      
Надходження від:      
Власного капіталу 3300 220 541
Отримання позик 3305    
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310    
Інші надходження 3340    
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 (             ) (                            )
Погашення позик 3350 (             ) (                            )
Сплату дивідендів 3355 (             ) (                            )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (             ) (                            )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (             ) (                            )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 (             ) (                            )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 (             ) (                            )
Інші платежі 3390 (             ) (                            )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 220 541
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12 0
Залишок коштів на початок року 3405 1 1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410    
Залишок коштів на кінець року 3415 13 1