Фінансова звітність 2018 (1 квартал)

Баланс
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
станом на 31 березня 2018 року

Актив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Необоротні  активи      
Нематеріальні активи 1000 - -
      первiсна вартiсть 1001 - -
      накопичена амортизація  1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 0 0
     первiсна вартiсть 1011 1 1
     знос  1012 1 1
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

   
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 52 607 50 387
     інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 52 607 50 387
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     за виданими авансами 1130 - -
     з бюджетом 1135 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 7 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 53 907
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти  1165 13 12
     Рахунки в банках 1167 13 12
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 73 919
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 52 680 51 306

 

Пасив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500 000 500 000
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 7 839 7 839
     Емісійний дохід 1411 7 839 7 839
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25 956 24 535
Неоплачений капітал 1425 (481 403) (481403)
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за розділом І 1495 52 392 50 971
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
     Благодійна допомога 1526 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - -
III. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:      
     довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
     товари, роботи, послуги 1615 - -
     розрахунками з бюджетом 1620 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
     розрахунками зі страхування 1625 - -
     розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 235 268
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 53 67
Усього за роздiлом IІІ 1695 288 335
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
Баланс                                                                                  1900 52 680 51 306

 

Звіт про фінансові результати 
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 1 квартал 2018 року

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року 

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -
Валовий :      
      прибуток 2090 - -
      збиток 2095 - -
Інші операційні доходи  2120 - -
Адміністративні витрати 2130 (142) (206)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток 2190 0 0
     збиток 2195 (142) (206)
Доход від участі в капіталі 2200 39 152 467
Інші фінансові доходи 2220 1 2 273
Інші доходи 2240 940 -
Втрати від участі в капіталі 2255 (41 330) (1 308)
Інші витрати 2270 (42) -
Фінансовий результат до оподаткування:      
     прибуток 2290 0 1 226
     збиток 2295 (1 421) (0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування                     2305 - -
Чистий фінансовий результат:        
     прибуток       2350   0 1 226
     збиток 2355 (1 421) (0)
-


II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код рядка   За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств           2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 421 1 226

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код  рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Матеріальні затрати    2500 - -
Витрати на оплату праці   2505 - -

Відрахування на соціальні заходи                                                                           

2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати                                              2520 142 206
Разом                                                                2550 142 206


IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника Код  рядка      За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                          2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -