Фінансова звітність 2018 (3 квартали)

Баланс
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
станом на 30 вересня 2018 року

 

Актив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Необоротні  активи      
Нематеріальні активи 1000 - -
      первiсна вартiсть 1001 - -
      накопичена амортизація  1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 0 0
     первiсна вартiсть 1011 1 1
     знос  1012 1 1
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    
Знос інвестиційної нерухомості 1017    
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022    
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:

 

   
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 52607 51409
     інші фінансові інвестиції 1035   -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050    
Відстрочені аквізиційні витрати 1060    
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065    
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 52607 51409
II. Оборотні активи      
Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101    
Незавершене виробництво 1102    
Готова продукція 1103    
Товари 1104    
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115    
Векселі одержані 1120    
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     за виданими авансами 1130 - -
     з бюджетом 1135 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 7 99
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 53 1723
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти  1165 13 6
Готівка 1166    
Рахунки в банках 1167 13 6
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180    
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181    
   резервах збитків або резервах належних виплат 1182    
   резервах незароблених премій 1183    
   інших страхових резервах 1184    
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 73 1828
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 52680 53237

 

Пасив Код рядка На початок
звітного
періоду 
На кінець
звітного
періоду 
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500000 500000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401    
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 7839 7839
     Емісійний дохід 1411 7839 7839
Накопичені урсові різниці 1412    
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 25 956 24 385
Неоплачений капітал 1425 (481 403) (481403)
Вилучений капітал 1430 - -
Інші резерви 1435    
Усього за розділом І 1495 52392 50821
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов'язання 1505    
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    
Цільове фінансування  1525    
     Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530    
у тому числі: резерв довгостркових зобов'язань 1531    
резерв збитків або резерв належних виплат 1532    
резерв незароблених премій 1533    
інші страхові резерви 1534    
Інвестиційні контракти 1535    
Призовий фонд 1540    
Резерв на виплату джек-поту 1545    
Усього за розділом ІІ 1595 - -
III. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605    
Поточна кредиторська заборгованість за:      
     довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
     товари, роботи, послуги 1615 - -
     розрахунками з бюджетом 1620 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
     розрахунками зі страхування 1625 - -
     розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансам 1635    
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640    
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 235 201
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650    
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    
Інші поточні зобов'язання 1690 53 2215
Усього за роздiлом IІІ 1695 288 2416
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800    
Баланс                                                                                 1900 52680 53237

 

Звіт про фінансові результати 
ПАТ "ЗНВКІФ "ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС"
за 9 місяців 2018

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника Код рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року 

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -
Валовий :      
      прибуток 2090 - -
      збиток 2095 - -
Інші операційні доходи  2120 - 1 827
Адміністративні витрати 2130 (415) (477)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток 2190 0 1 350
     збиток 2195 (415) (0)
Доход від участі в капіталі 2200 39 222 1513
Інші фінансові доходи 2220 101 2 930
Інші доходи 2240 941 110
Втрати від участі в капіталі 2255 (41 378) (4409)
Інші витрати 2270 (42) (110)
Фінансовий результат до оподаткування:      
     прибуток 2290 0 1384
     збиток 2295 (1 571) (0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування                     2305 - -
Чистий фінансовий результат:        
     прибуток       2350   0 1384
     збиток 2355 (1 571) (0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код рядка   За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств           2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 571 1384

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код  рядка    За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Матеріальні затрати    2500 - -
Витрати на оплату праці   2505 - -
Відрахування на соціальні заходи                                                               2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати                                                                            2520 415 477
Разом                                                                                                                       2550 415 477

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника Код  рядка      За звітний
період
За аналогічний
період
попереднього

        року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію                          2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -